Căn cứ thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định công tác y tế trường học của Bộ  Y tế và Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác Y tế trường học.

Căn cứ  vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019  của trường Mầm non Tân Lợi.

 Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

 Trường Mầm Non Tân Lợi xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019